เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี ประเภทวัสดุ
เดือนกรกฎาคม 2567 มี 35 รายการ
1
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Foundations of behavioral research / Fred N. Kerlinger, Howard B. Lee
ชื่อผู้แต่ง Kerlinger, Fred n.
เลขเรียกหนังสือ 150.72 K39F 2000
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

2
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Handbook of design research methods in education : innovations in science, technology, engineering, and mathematics learning and teaching / edited by Anthony E. Kelly, Richard A. Lesh, John Y. Baek.
เลขเรียกหนังสือ 370.7 Ha236 2008
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

3
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Leading change together : developing educator capacity within schools and systems / Eleanor Drago-Severson, Jessica Blum-DeStefano
ชื่อผู้แต่ง Drago-Severson, Eleanor.
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

4
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Models of teaching / Bruce Joyce, Marsha Weil, and Emily Calhoun
ชื่อผู้แต่ง Joyce, Bruce R.
เลขเรียกหนังสือ 371.3 J89M 2009
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

5
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 / อนุชา ทีรคานนท์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ 390.22 ก218 2554
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

6
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดสามจีนใต้-วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร / พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล สุภาจาโร)
ชื่อผู้แต่ง พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล สุภาจาโร)
เลขเรียกหนังสือ 294.3135 ย179 2558
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

7
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / จัดโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชื่อผู้แต่ง การสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2561 : กรุงเทพฯ)
เลขเรียกหนังสือ ก2711 2561
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2567

8
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0) วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; บรรณาธิการ สุจิตร สุวภาพ.
ชื่อผู้แต่ง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียกหนังสือ 2560
วันที่สร้าง 24 ก.ค. 2567

9
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ : กรณีภาคเหนือ / โดย อุดม ทุมโฆสิต
ชื่อผู้แต่ง อุดม ทุมโฆสิต
เลขเรียกหนังสือ วจ. 338.9593 อ785ก 2542
วันที่สร้าง 24 ก.ค. 2567

10
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนิงโหน่ง / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่ง ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม
เลขเรียกหนังสือ ย 808.0683 ด483ห 2558
วันที่สร้าง 24 ก.ค. 2567

1234
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด